Våre vedtekter

Vedtekter for barnehagedriften i Sørbyen Barnehage

Disse vedtekter for barnehagedriften kommer i tillegg til vedtekter for stiftelsen.

§1 Navn

Sørbyen Barnehage er en selveiende stiftelse.

Stiftelsen er opprettet av Musikkfolkehøgskolen Viken for å videreføre driften av Viken Barnehage og Engehaugen Menighetsbarnehage i Gjøvik kommune.

§2 Formål

Stiftelsen har som formål å drive barnehage med et verdigrunnlag bygget på den norske kirkes bekjennelse. Barnehagen har vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsparagraf. Barnehagen skal legge spesielt vekt på helse, friluftsliv og musikk.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og forskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen søker å formidle den kristne kulturarven til barna gjennom bibelens fortellinger, kristne barnesanger og markering av kristne høytider.

§3 Forvaltning

Barnehagen skal drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens eiendom benyttes til eller leies ut til annen virksomhet.

Ledelsen må lede og motivere medarbeiderne til samarbeid og målrettet innsats for å stadig videreutvikle Sørbyen Barnehages faglige og kristne profil.

Barnehagens personale må arbeide aktivt og lojalt i forhold til barnehagens kristne verdier og verdiforankring.

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg i samsvar med barnehageloven.

§4.1 Foreldrerådet skal bestå av alle foreldre/foresatte i barnehagen og skal fremme interessene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrene kan be seg forelagt saker av viktighet for foreldrene/foresatte. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Foreldrerådet bør ha møte minst to ganger i året.

§4.2 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver gruppe er likt representert. Representant for styret kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal bestå av inntil 6 medlemmer og 4 varamedlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og styret velger to representanter hver for ett år av gangen. Foreldrerådet velger to varamedlemmer, de ansatte og styret ett varemedlem hver for ett år av gangen.

§5 Opptak av barn, oppsigelse

Søknad til hovedopptak er 1. mars, og det søkes elektronisk.

Opptakskriterier.

§5.1 Ved inntak av barn skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og av sammensetningen av barnegruppa i barnehagen

§5.2 Kode 10. Barn som i henhold til sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenesten §4-12 og §4-4 andre og fjerde ledd.

§5.3 Søskenprioritering. I tillegg prioriteres barn til ansatte i Sørbyen Barnehage og Musikkfolkehøgskolen Viken. Det kan inntas barn fra hele Gjøvik kommune.

§5.4 Oppsigelsestiden i barnehagen er 1 måned.

Oppsigelse mellom 1. mars og 15. juli godtas normalt ikke. Dispensasjon kan gis hvis oppsigelsen skyldes at familien skal flytte fra kommunen, forandringer i familiesituasjonen eller andre helt spesielle forhold.

Ved lang tids fravær uten grunn, mister en retten til plassen.

Fravær fra barnehagen under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling.

Legitimert sykefravær sammenhengende i 1 måned eller mer, gir rett til fradrag for hver dag barnet er borte fra barnehagen utover 1 måned. Fradraget regnes ut for hver dag på grunnlag av den fastsatte månedsbetalingen.

§6 Leke- og oppholdsareal

Barnehagen er godkjent for 84 enheter, og har totalt 319,6 kvm leke- og oppholdsareal. Barnehagen holder til i eget lokale med tilhørende uteareal og skal som minimum følge Gjøvik kommunes norm for leke- og oppholdsareal. Netto leke- og oppholdsareal pr. barn skal være 4 m2 pr barn over 3 år og 5 m2 pr barn under 3 år.

§7 Åpningstid

§7.1 Barnehagen er åpen fra 07.00 til 16.30 mandag til fredag.

§7.2 Barnehageplassen kan benyttes inntil 9 t/pr dag.

§7.3 Det forventes at foresatte overholder åpningstiden.

Ved for sen henting gjelder følgende praksis:

a) muntlig advarsel

b) skriftlig advarsel fra styrer

c) gebyr fastsatt av barnehageeier

§7.4 Barnehagen har stengt:

- jul- og nyttårsaften

- 5 planleggingsdager i året

- Stenger kl 12. 00 onsdag før skjærtorsdag

§7.5 Alle barn må ha 4 uker ferie i løpet av juni, juni og august. Tre av disse ukene skal være sammenhengende.

§8 Foreldrebetaling

§8.1 Foreldrebetaling følger maksimalsatser som fastsettes av Stortinget til enhver tid. I tillegg kommer dekning av mat og melk. Andre frivillige ordninger, bleier mm, dekkes månedlig ihht egne satser.

§8.2 Betalingssatser i heldagsbarnehager beregnes ut fra 100 % betaling på følgende måte i samsvar med satser i Gjøvik kommune:

90 % plass = 96 % av sats
80 % plass = 88 % av sats
70 % plass = 80 % av sats
60 % plass = 72 % av sats
50 % plass = 64 % av sats

§8.3 Står betalingen med rest med 2 måneder eller mer, kan barnet miste den tildelte plassen. Foreldrebetalingen fordels på 11 måneder, juli er betalingsfri.

§9 Politiattest

§9.1 Den som arbeider i barnehagen må fremlegge tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven.

§10 Opplysningsplikt til barnevernet.

§10.1 Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Lov om barnehager § 22§10.2 Etter pålegg fra de organer som er ansvarlig for gjennomføring av Lov om barneverntjenester plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysningene skal normalt gis av styrer.

§11 Tilsetting av personale.

Styret i Sørbyen Barnehage tilsetter styrer. Styrer tilsetter personale. Styrer skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen godkjent utdanning ihht barnehageloven. Styret fastsetter instruks for personalet. Personalet må forplikte seg på å arbeide i samsvar med barnehagens vedtekter og instruks.

§12 Helsekontroll

Før et barn begynner i barnehage, må det framlegges erklæring om barnets helse jmf Lov om barnehager §23. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

§13 Vedtektsendringer

Forandring av vedtektene for barnehagedriften vedtas av styret i stiftelsen Sørbyen Barnehage.

Forandring av §1-3 skjer etter innstilling av styret i Sørbyen Barnehage og må godkjennes av styret i Musikkfolkhøgskolen Viken.

Sørbyen Barnehage, Gjennomfaret 4, 2818 Gjøvik, (+47) 910 06 160
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!